ATEX FAQ - Ofte stillede spørgsmål

I denne ATEX FAQ kan du finde svar på de mest gængse spørgsmål, som TML Safety Engeerings konsulenter møder:

Hvad er ATEX?

ATEX er en forkortelse for ”ATmospheres EXplosibles” og betyder ”eksplosionsfarlige atmosfærer”.

En eksplosionsfarlig atmosfære er en blanding af brandbare gasser, dampe eller støv, med luft. For at forhindre at personer kommer til skade i forbindelse med eksplosionsfarlige atmosfærer har EU en række krav til forebyggelsen af dette. Disse krav beskrives i hhv. ATEX Brugerdirektivet 1999/92/EF og ATEX Produktdirektivet / Udstyrsdirektivet 2014/34/EU.

Hvad er en ATEX-zone?

ATEX-zoner er specifikke områder, hvori der kan være en risiko for dannelsen af gas/luft- eller støv/luft-blandinger i en koncentration, der kan antændes (kaldet en eksplosionsfarlig atmosfære) og derved resultere i en eksplosion, hvis der er en tændkilde til stede.

ATEX-zoner opdeles efter sandsynligheden for tilstedeværelsen af en eksplosionsfarlig atmosfære samt efter, om der er tale om en gas- eller støvatmosfære:

 • ATEX-zone 0 er et område, hvor der kontinuerligt er en eksplosionsfarlig gasatmosfære til stede
 • ATEX-zone 20 er et område, hvor der kontinuerligt er en eksplosionsfarlig støvatmosfære til stede
 • ATEX-zone 1 er et område, hvor der periodevis ved normal drift kan forekomme en eksplosionsfarlig gasatmosfære
 • ATEX-zone 21 er et område, hvor der periodevis ved normal drift kan forekomme en eksplosionsfarlig støvatmosfære
 • ATEX-zone 2 er et område, hvor der i tilfælde af forventelige fejl kan forekomme en eksplosionsfarlig gasatmosfære (f.eks. ved lækager)
 • ATEX-zone 22 er et område hvor der i tilfælde af forventelige fejl kan forekomme en eksplosionsfarlig støvatmosfære (f.eks. ved lækager).

ATEX-zonerne ved “zoneklassifikation”. Metoden til zoneklassifikation er fri – men der findes nogle minimumskrav i ATEX brugerdirektivet. Der er også lavet standarder for zoneklassifikation. Læs mere her.

Hvad er forskellen på en ATEX-zone og en ”eksplosionsfarlig atmosfære”?

En ATEX-zone er et område, hvor der er potentiale for at skabe en gas/luft blanding, der er eksplosiv, dvs. en eksplosionsfarlig atmosfære.

Hvad er Brugerdirektivet?

Brugerdirektivet 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, vedrører alle virksomheder, der håndterer eller opbevarer brandbare eller brandfarlige væsker, gasser eller støv skal udarbejde og vedligeholde en udvidet APV ”eksplosionssikringsdokument” også kaldet en ATEX-APV, hvis en indledende vurdering finder grund til dette.

Læs mere om ATEX-APV’en her.

Brugerdirektivet kan ses her: //eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31999L0092

Skal vi have en ATEX-APV (også kaldet "udvidet APV" eller "eksplosionssikringsdokument")?

Hvis I udfører arbejde, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, har I pligt til at undersøge, om I skal have en ATEX-APV. Dette kunne være i forbindelse med arbejdsprocesser, driften af anlæg eller oplagringen af brandbare eller brandfarlige stoffer.

Det kan også være relevant for virksomheder, som udfører service og lignende i forbindelse med eksplosive atmosfærer hos deres kunder.

Det følgende er eksempler på virksomheder, hvor eksplosionsfarlige atmosfærer ofte er tilstede, hvorfor udarbejdelsen af en ATEX-APV kan være relevant:

Brandbare gasser

 • gasturbiner
 • gasfyldeanlæg
 • gasfordampere
 • biogasanlæg
 • deponeringsanlæg
 • træ- og halmfyringsanlæg
 • spildevandsanlæg

Brændbare væsker

 • benzinstationer og tankanlæg
 • olieraffinaderier
 • virksomheder, som oprenser olie og jord
 • glasfibervirksomheder mv., som fx genvinder acetone
 • tøjrensning med kulbrintemaskiner
 • centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg)
 • auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler
 • farve- og lakfabrikker
 • kemisk industri
 • medicinalindustri
 • oliemøller

Støv

 • spånsiloer (savværker, møbelfabrikker, snedkerier)
 • ventilations- og filteranlæg til støv generelt
 • formalingsanlæg (grovvareselskaber, kraftværker, kemisk industri m.m.)
 • melsiloer (brødfabrikker, bagerier m.m.)
 • øvrig fremstilling af mel, fx kartoffel- og fiskemel
 • spraytørringsanlæg
 • pneumatiske pulvertransportsystemer og vedrører (medicinalindustri, plastindustri, kemisk industri, fødevareindustri m.m.)
 • pulvermaleanlæg (industrilakerere)
 • posefyldeanlæg
 • sækketømmeanlæg
 • visse typer træ- og halmfyringsanlæg (kraftværker)

Hvis du er i tvivl, om I er omfattet af kravet om ATEX-APV – så kontakt os her.

Hvad er Produktdirektivet?

Direktiv 2014/34/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære vedrører alt materiel og sikringssystemer, som alene eller kombineret er bestemt til:

 • fremstilling, overførsel, oplagring, måling, regulering, transformering af energi og/eller bearbejdning af materiale, og
 • som ved de potentielle tændkilder de besidder, vil kunne fremkalde en eksplosion.

Produktdirektivet stiller en række krav til materiel (maskiner, apparater, faste eller mobile anordninger, reguleringsanordninger, instrumenter, m.v.) og sikringssystemer, som skal forebygge tændkilder i disse.

Disse krav medfører, at udstyret skal benytte en eller flere ”type(r) af beskyttelse” for at blive godkendt – og i den forbindelse opfylde nogle krav i en række standarder.

Afhængigt af til hvilken zone materiellet eller sikringssystemet skal designes, samt om der er tale om elektrisk eller ikke-elektrisk udstyr, skal udstyret godkendes af en 3. part – en Notified Body.

Læs mere om godkendelse af EX udstyr her.
Produktdirektivet kan ses her: //eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0034.

Skal min maskine EX / ATEX godkendes?

Jeres materiel (maskiner, apparater, faste eller mobile anordninger, reguleringsanordninger, instrumenter, detektionssystemer og forebyggende systemer) eller Jeres sikringssystemer skal godkendes, hvis disse falder inden for Produktdirektivets definitioner på ”materiel” eller ”sikringssystemer”.

Læs mere om godkendelse af EX udstyr her.

Vi kan også være behjælpelige med at vurdere Jeres materiel og sikringssystemer – kontakt os her.

Hvilke typer af beskyttelse er der?

Der findes en lang række typer af beskyttelse, som kan benyttes i forbindelse med at dokumentere udstyrs overensstemmelse med Udstyrsdirektivet.
Metoderne er forskellige, afhængigt af om:

 • udstyret er til gasatmosfærer eller støvatmosfærer
 • udstyret er elektrisk udstyr eller mekanisk udstyr.

Følgende typer af beskyttelse findes:

 • “General requirements” – EN 60079-0

Typer af beskyttelse – Gasatmosfærer

 • “d” – flameproof enclosure – EN 60079-1 (for EPL Gb eller Mb)
 • “e” – increased safety – EN 60079-7 (for EPL Gb eller Mb)
 • “ia” – intrinsic safety – EN-60079-11 (for EPL Ga eller Ma)
 • “ib” – intrinsic safety – EN-60079-11 (for EPL Gb eller Mb)
 • “ic” – intrinsic safety – EN-60079-11 (for EPL Gc)
 • “ma” – encapsulation – EN 60079-18 (for EPL Ga eller Ma)
 • “mb” – encapsulation – EN 60079-18 (for EPL Gb eller Mb)
 • “mc” – encapsulation – EN 60079-18 (for EPL Gc)
 • “nA” – non-sparking – EN 60079-15 (for EPL Gc)
 • “nC” – protected sparking – EN 60079-15 (for EPL Gc)
 • “nR” – restricted breathing – EN 60079-15 (for EPL Gc)
 • “o” – oil immersion – EN 60079-6 (for EPL Gb)
 • “op is” – inherently safe optical radiation – EN 60079-28 (for EPL Ga, Gb eller Gc)
 • “op pr” – protected optical radiation – EN 60079-28 (for EPL Gb eller Gc)
 • “op sh” – optical system with interlock – EN 60079-28 (for EPL Ga, Gb eller Gc)
 • “pv” – pressurization – EN 60079-13 (for EPL Gb eller Gc)
 • “px” – pressurization – EN 60079-13 (for EPL Gb eller Mb)
 • “py” – pressurization – EN 60079-13 (for EPL Gb)
 • “pz” – pressurization – EN 60079-13 (for EPL Gc)
 • “q” – powder filling – EN 60079-5 (for EPL Gb eller Mb)

Typer af beskyttelse – Støvatmosfærer

 • “ta” – protection by enclosure – EN 60079-31 (for EPL Da)
 • “tb” – protection by enclosure – EN 60079-31 (for EPL Db)
 • “tc” – protection by enclosure – EN 60079-31 (for EPL Dc)
 • “ia” – intrinsic safety – EN-60079-11 (for EPL Da)
 • “ib” – intrinsic safety – EN-60079-11 (for EPL Db)
 • “ma” – encapsulation – EN 60079-18 (for EPL Da)
 • “mb” – encapsulation – EN 60079-18 (for EPL Db)
 • “mc” – encapsulation – EN 60079-18 (for EPL Dc)
 • “p” – pressurization – EN 60079-13 (for EPL Db eller Dc)

Typer af beskyttelse – Ikke-elektrisk udstyr

 • “General requirements” – EN 80079-36
 • “c” – constructional safety – EN 80079-37
 • “b” – control of ignition – EN 80079-37
 • “k” – liquid immersion – EN 80079-37
Hvilke typer af beskyttelse er relevante for min maskine eller mit udstyr?

Der er ofte mange forskellige mulige typer af beskyttelse, som kan bruges for en konkret maskine. Men for at fastlægge den letteste og billigste fremgangsmåde skal der undersøges en række forhold omkring maskinen, herunder bl.a.:

 • Bestanddele
 • Eksisterende godkendte komponenter
 • Elektriske og ikke elektriske tændkilder

Læs mere om godkendelse af EX udstyr her.

Har du forslag eller rettelser til ATEX FAQ? Så er du velkommen til at kontakte os her.