Kemisk risikovurdering

 

Kom godt i mål med kemisk APV

 

Kemisk risikovurdering

Arbejdstilsynet stiller krav om at arbejde med kemikalier risikovurderes, og at alle ansatte skal instrueres i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette gælder også, hvis der kan ske en ”passiv eksponering”, hvor medarbejderen ikke selv tilfører kemikalier til en proces, men hvor arbejdet foregår i omgivelser, hvorfra man eksponeres for en sundhedsmæssig påvirkning. Dette kan f.eks. være tankning af brændstof, arbejde i brønde, arbejde i støvende atmosfærer, svejsning mv.

Hvis risikovurderingen viser, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, skal det fremgå af virksomhedens almindelige APV. Kemisk risikovurdering kan ses som en samlet registrering af arbejdsmiljøforholdene i forhold til farlig kemi. Den kemiske risikovurdering skal revideres løbende og mindst hvert tredje år.

 

Vurdér risikoen

For at undersøge, hvilken farlig kemi er eller kan udvikles på arbejdspladsen, skal der tages stilling til følgende syv spørgsmål ved udarbejdelse af den kemiske risikovurdering:

 • Stoffernes og materialernes farlige egenskaber.
 • Eksponeringsgrad, -type og -varighed.
 • Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.
 • Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes.
 • Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.
 • Arbejdstilsynets grænseværdier.
 • Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

 

 

Substitution af farlige produkter

Hvert produkt skal vurderes i forhold til nødvendighed og mulighed for substitution. Det gælder især giftmærkede produkter, produkter med høj MAL- kode og produkter med H-sætninger inden for KRAN-effekter. KRAN står for Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende (ødelæggende for forplantningen), Allergifremkaldende og Nervesystemskadende.

Eksponering for farlige stoffer og produkter kan vurderes efter STOP-princippet:

 • Substitution
 • Tekniske foranstaltninger
 • Organisatoriske foranstaltninger
 • Personlige værnemidler

Princippet følger en prioriteret arbejdsgang, hvor man starter med at vurdere, om et produkt kan substitueres til et andet produkt med en lavere farlighed. Næste trin er at indføre tekniske foranstaltninger, som mindsker eksponeringen. F.eks. kan processen indkapsles, eller som minimum kan der installeres procesudsugning. Tekniske foranstaltninger omfatter også muligheden for at bruge gasdetektorer til at undersøge koncentrationen af ilt og/eller andre gasser i et rum.

Organisatoriske foranstaltninger bruges til at sørge for, at stofferne ikke spredes. Det kan f.eks. være ved at adskille eller afgrænse arbejdsområder samt ved at sørge for grundig rengøring og god hygiejne i forbindelse med håndtering af f.eks. affald, klude, håndværktøj og personlige værnemidler.

Hvis de forudgående tre trin ikke forhindrer eksponering tilstrækkeligt, skal man bruge personlige værnemidler, f.eks. handsker, åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og/eller overtræksdragt. Man skal sikre sig, at værnemidlerne giver tilstrækkelig og korrekt beskyttelse mod eksponeringen. At åndedrætsværnet bruges med en korrekt filtertype, eller at handskerne skiftes inden gennembrudstiden er overskredet.

 

Den kemiske APV skal omfatte

 • En kemiliste over alle produkter, der anvendes.
 • Risikovurdering af alle processer, hvor der kan ske en eksponering for støv, gasser eller dampe.
 • Alle sikkerhedsdatablade.
 • Instruktion af ansatte. Som udgangspunkt mundtligt, men også skriftligt for særligt problematiske stoffer eller særligt problematiske processer.

Instruktionen skal tage udgangspunkt i processerne og skal omhandle følgende:

 • De sundhedsmæssige risici, der er ved de stoffer, medarbejderne eksponeres for.
 • Oplysninger om korrekt brug af tekniske foranstaltninger og evt. værnemidler.
 • Sikkerhedsforanstaltninger ved spild, ulykke, brand eller lignende.
 • Oplysninger om korrekt håndtering af affald.

 

Få hjælp til processen

At få udarbejdet en kemisk APV kan virke uoverskueligt. Vores konsulenter har stor erfaring inden for kemisk arbejdsmiljøarbejde og kan derfor tilbyde hjælp og rådgivning, som systematisk leder virksomheden gennem alle faserne i den kemiske APV, så lovgivningen bliver overholdt.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed med at komme godt i mål med den kemiske APV.

 

 

Din kontaktperson

Malene Polvig

Malene Polvig

Sr. Risk Engineer | Compliance Specialist, Major accidents, B. Eng in Chemical & Bio

Mobil: +45 7199 7942
E-mail: mp@tml-as.dk

Arbejdstilsynet har specifikke krav til processen for kemisk APV.

Link til arbejdstilsynet kemisk APV