FAQ - Ofte stillede spørgsmål

CE-mærkning betyder?

TML Safety Engineering modtager mange spørgsmål om, hvad CE-mærkning betyder. EU kræver via. Maskindirektivet, at produkter skal leve op til nogle minimumskrav i relation til sikkerhed og sundhed, inden at de må markedsføres. Disse minimumskrav er beskrevet i Maskindirektivets bilag 1. For at vise, at produktet er i overensstemmelse med Maskindirektivets væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, CE-mærkes produktet.

Hvad er Maskindirektivet?

Maskindirektivet 2006/42/EF implementerer EU kravet om, at alle maskiner skal CE-mærkes, inden at disse markedsføres.

Maskindirektivet er opdelt som følger (udvalgte uddrag):

 1. Anvendelsesområde
 2. Definitioner
 3. Formodning om overensstemmelse og harmoniserede standarder
 4. Særlige foranstaltninger
 5. Særlige foranstaltninger for potentielt farlige maskiner
 6. Procedurer for overensstemmelsesvurdering af maskiner
 7. Procedure for delmaskiner
 8. Bemyndigede organer
 9. Installering og brug af maskiner
 10. CE-mærkning
 11. Mærkning, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne
 12. Bilag I: Væsentlige Sikkerheds- og Sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner
 13. Bilag II: Erklæringer
 14. Bilag III: CE-mærkning
 15. Bilag IV: Kategori IV maskiner – Særligt farlige maskiner
 16. Bilag V: Vejledende liste over sikkerhedskomponenter omfattet af artikel 2 litra c)
 17. Bilag VI: Monteringsvejledning for delmaskiner
 18. Bilag VII: Teknisk dossier for maskiner
 19. Bilag VIII Overensstemmelsesvurdering med intern fabrikationskontrol af maskiner
 20. Bilag IX EF-typeafprøvning
 21. Bilag X: Fuldt kvalitetssikringssystem
Hvad er omfattet af Maskindirektivet?

Følgende er omfattet af maskindirektivet:

 • Maskiner
 • Udskifteligt udstyr
 • Sikkerhedskomponenter
 • Hejse- og løftetilbehør
 • Kæder, tove og stropper
 • Aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler
 • Delmaskiner

Derudover er der en række undtagelser i Direktivet. Kontakt os her og hør nærmere om disse.

Hvad er en maskine?
En maskine defineres i Maskindirektivet som:

 • ”en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, forsynet med eller beregnet til at blive forsynet med et andet drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft anvendt direkte, og samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse
 • en samling som omhandlet i første led, som kun mangler tilslutningselementer til anvendelsesstedet eller for tilslutning til energikilder og drivkraft
 • en samling som omhandlet i første og andet led, der er installationsklar, men som først er funktionsklar efter montering på et transportmiddel eller installation i en bygning eller en konstruktion
 • samlinger af maskiner som omhandlet i første, andet og tredje led eller delmaskiner som omhandlet i litra g), som for at opnå et bestemt resultat er anbragt og styres således, at de er indbyrdes forbundne i deres funktion
 • en række dele eller mekaniske komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, som er indbyrdes forbundne, bestemt til løft af byrder, og som udelukkende drives ved menneskelig kraft”
Hvad er en delmaskine?
Delmaskiner er i Maskindirektivet defineret som:

”En samling, som næsten er en maskine, men som ikke alene kan sikre en bestemt anvendelse. Et drivsystem er en delmaskine. Delmaskinen er kun beregnet til at skulle inkorporeres eller forbindes med andre maskiner eller andre delmaskiner eller udstyr med henblik på at udgøre en maskine, som dette direktiv finder anvendelse på”.