Maskindirektivet bliver opdateret til ny EU- forordning

Maskindirektivet (2006/42/EF) har eksisteret i en lang årrække uden væsentlige opdateringer. I en årrække har en opdatering været undervejs, men først for nylig er et officielt udkast til en ny opdatering – en Maskinforordning – kommet til kommentering i medlemslandende. Maskinforordningen skal erstatte det oprindelige maskindirektiv 2006/42/EF.

Der vil i den kommende tid være kommentering og behandling af kommentarerne til Maskinforordningen. Ændringerne forventes at træde i kraft fra 2024/2025.

Jf. forordningen skiftes der senest 30 måneder efter igangsætningen af Maskinforordningen fra det gamle maskindirektiv 2006/42/EF til den nye EU-maskinforordning.

Konsekvensen af den nye EU-maskinforordning får også en konsekvens for eksisterende CE-mærket udstyr. Der forventes implementeret en tidsbegrænsning på levering af maskiner på markedet i overensstemmelse med hidtidig ret -dvs. at udstyr skal efterleve nyeste krav og standarder, hvis der er sket væsentlige ændringer til udstyret siden da.
Konsekvensen er, at lagervarer hos forhandlerne et år efter skæringsdatoen ikke længere kan videresælges, selvom de er introduceret på markedet i overensstemmelse med det oprindelige maskindirektiv 2006/42/EF.

Hvad betyder ændringerne for jeres virksomhed?

Dette kan – i forordningens foreløbige form – opsummeres som følger:

Væsentlig ændringers definition beskrives

Forordningen bliver udvidet med en definition af væsentlig ændring af maskiner og de juridiske konsekvenser af ændringen. I den nuværende form er formuleringen af væsentlige ændringer fortsat vag og kræver vurdering.

Definitionen på en væsentlig ændring omhandler maskiner, hvis design ændres betydeligt, introducerer nye farer, eller hvis ændringerne vedrører maskinens overensstemmelse med maskinforordningen. 

Afprøvningspligtige maskiner (bilag IV maskiner / særligt farlige maskiner)

Der sker indtil videre 2 ændringer:

  • Det vil ikke længere være muligt for producenten at udføre overensstemmelsesvurderingen for afprøvningspligtige maskiner (også kendt som bilag IV maskiner / særligt farlige maskiner) i eget regi som intern fabrikationskontrol – dvs. uden brug af en 3. part / notified body – når der anvendes harmoniserede standarder. Bilag IV maskiner skal altså altid forbi en 3. part / notified body
  • Listen med afprøvningspligtige maskiner er udvidet med nye maskinkategorier.

Sikkerhedskomponenter 

Software med en sikkerhedsfunktion er nu også inkluderet i definitionen på sikkerhedskomponenter til maskiner.

Digital driftsvejledning / brugermanual

Det vil nu være tilladt for fabrikanter af maskiner at levere driftsvejledningen / brugermanualen i digital udgave.

Tekniske specifikationer

En formodning om overensstemmelse skal også muliggøres ved overensstemmelse med de tekniske specifikationer eller dele heraf.

Kunstig intelligens

I takt med kommissionens udkast blev der samtidig offentliggjort et separat udkast til EU-forordningen om kunstig intelligens. Denne ændring omfatter alle produkter, som indeholder kunstig intelligens samt anvendelsen af disse. Dog behøver det ikke nødvendigvis at være med yderligere sikkerhedskrav – de skal blot specificeres nærmere. Baggrunden for denne ændring er, at konsekvenserne af funktionerne med kunstig intelligens i forvejen er omfattende.

National lovgivning

Forordninger skal ikke længere overføres til den nationale lovgivning i hvert enkelt land og er dermed gældende fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Vil du vide, hvilke konsekvenser den forordning får for din virksomhed – så kontakt os.

Du kan også læse mere om CE-mærkning her.